11.05.2022     -     Mercredi 37


Donne n°1
1 ~ 10|2S+2|8|170|10 ~ 0
4 ~ 11|3W-1|D|50|0 ~ 10
5 ~ 2|2N+1|A|140|5 ~ 5
6 ~ 3|2S+1|8|140|5 ~ 5
7 ~ 12|2S+1|8|140|5 ~ 5
9 ~ 8|2S+1|8|140|5 ~ 5
Donne n°2
1 ~ 10|3W+1|R|-170|0 ~ 10
4 ~ 11|3S=|R|140|8 ~ 2
5 ~ 2|3S=|R|140|8 ~ 2
6 ~ 3|2S+1|R|140|8 ~ 2
7 ~ 12|3SAW-1|R|50|4 ~ 6
9 ~ 8|3W=|4|-140|2 ~ 8
Donne n°3
1 ~ 10|4W=|4|-620|5 ~ 5
4 ~ 11|5W-1|4|100|10 ~ 0
5 ~ 2|4W=|4|-620|5 ~ 5
6 ~ 3|4W+1|4|-650|1 ~ 9
7 ~ 12|4W+1|4|-650|1 ~ 9
9 ~ 8|2W+2|4|-170|8 ~ 2
Donne n°4
2 ~ 11|2SAS=|2|120|6 ~ 4
3 ~ 1|2SAS=|2|120|6 ~ 4
4 ~ 8|1SAN+1|4|120|6 ~ 4
7 ~ 5|3SAS-1|5|-100|2 ~ 8
10 ~ 6|2SAS-2|6|-200|0 ~ 10
12 ~ 9|3SAS=|5|600|10 ~ 0
Donne n°5
2 ~ 11|2E+2|9|-170|7 ~ 3
3 ~ 1|3E=|D|-140|10 ~ 0
4 ~ 8|3SAN-2|5|-200|4 ~ 6
7 ~ 5|4W=|9|-420|1 ~ 9
10 ~ 6|4W=|A|-420|1 ~ 9
12 ~ 9|1E+3|8|-170|7 ~ 3
Donne n°6
2 ~ 11|7W-1|x|100|9 ~ 1
3 ~ 1|6W+1|2|-1460|4 ~ 6
4 ~ 8|7SAW-1|5|100|9 ~ 1
7 ~ 5|6W+1|x|-1460|4 ~ 6
10 ~ 6|6W+1|x|-1460|4 ~ 6
12 ~ 9|7SAW=|x|-2220|0 ~ 10
Donne n°7
2 ~ 1|5W=|A|-600|6 ~ 4
3 ~ 12|3SAE+1|8|-630|3 ~ 7
5 ~ 6|3W+2|5|-150|9 ~ 1
9 ~ 4|3SAE+1|8|-630|3 ~ 7
10 ~ 7|3SAW+2|2|-660|0 ~ 10
11 ~ 8|3W+2|A|-150|9 ~ 1
Donne n°8
2 ~ 1|5S-1|R|-50|1 ~ 9
3 ~ 12|4N=|D|420|5 ~ 5
5 ~ 6|4N+1|D|450|8 ~ 2
9 ~ 4|4xE-4|D|800|10 ~ 0
10 ~ 7|4N=|x|420|5 ~ 5
11 ~ 8|4N-1|x|-50|1 ~ 9
Donne n°9
2 ~ 1|1SAW-1|4|100|6 ~ 4
3 ~ 12|2N-1|D|-50|2 ~ 8
5 ~ 6|3SAW-1|4|100|6 ~ 4
9 ~ 4|2SAN=|3|120|10 ~ 0
10 ~ 7|1E+2|7|-140|0 ~ 10
11 ~ 8|3W-1|D|100|6 ~ 4
Donne n°10
1 ~ 11|3N-3|A|-300|0 ~ 10
3 ~ 2|2N-1|A|-100|8 ~ 2
4 ~ 7|2E+1|A|-110|5 ~ 5
5 ~ 12|2N=|A|110|10 ~ 0
8 ~ 6|3E=|R|-110|5 ~ 5
10 ~ 9|3N-2|A|-200|2 ~ 8
Donne n°11
1 ~ 11|3N+2|9|200|3 ~ 7
3 ~ 2|3N+2|V|200|3 ~ 7
4 ~ 7|2SAS-1|R|-50|0 ~ 10
5 ~ 12|4N+1|6|450|8 ~ 2
8 ~ 6|4N+1|V|450|8 ~ 2
10 ~ 9|4N+1|V|450|8 ~ 2
Donne n°12
1 ~ 11|3SAW-3|4|150|10 ~ 0
3 ~ 2|1SAW=|9|-90|6 ~ 4
4 ~ 7|1SAW+2|4|-150|1 ~ 9
5 ~ 12|1SAW=|3|-90|6 ~ 4
8 ~ 6|1SAW+2|8|-150|1 ~ 9
10 ~ 9|1SAW=|V|-90|6 ~ 4
Donne n°13
1 ~ 7|4E=|7|-620|3 ~ 7
2 ~ 9|4E=|7|-620|3 ~ 7
5 ~ 8|3SAE-2|7|200|8 ~ 2
6 ~ 11|3SAE-2|7|200|8 ~ 2
10 ~ 3|4W+1|V|-650|0 ~ 10
12 ~ 4|3SAE-2|7|200|8 ~ 2
Donne n°14
1 ~ 7|3N+1|7|170|2 ~ 8
2 ~ 9|4N-1|V|-50|0 ~ 10
5 ~ 8|4N=|7|420|7 ~ 3
6 ~ 11|4N=|3|420|7 ~ 3
10 ~ 3|4N=|2|420|7 ~ 3
12 ~ 4|4N=|D|420|7 ~ 3
Donne n°15
1 ~ 7|5E=|4|-450|0 ~ 10
2 ~ 9|4E=|4|-420|4 ~ 6
5 ~ 8|4W=|5|-420|4 ~ 6
6 ~ 11|4W-3|9|150|10 ~ 0
10 ~ 3|4E=|4|-420|4 ~ 6
12 ~ 4|4W-1|5|50|8 ~ 2
Donne n°16
2 ~ 12|1E-1|R|100|2 ~ 8
4 ~ 1|2E-2|R|200|8 ~ 2
6 ~ 9|2E-1|R|100|2 ~ 8
8 ~ 3|3xE-2|R|500|10 ~ 0
10 ~ 5|2E-1|R|100|2 ~ 8
11 ~ 7|2SAN=|D|120|6 ~ 4
Donne n°17
2 ~ 12|3W=|R|-140|6 ~ 4
4 ~ 1|4W=|R|-420|0 ~ 10
6 ~ 9|3W=|R|-140|6 ~ 4
8 ~ 3|3W=|R|-140|6 ~ 4
10 ~ 5|2W=|R|-110|10 ~ 0
11 ~ 7|2W+2|R|-170|2 ~ 8
Donne n°18
2 ~ 12|1SAW+1|6|-120|3 ~ 7
4 ~ 1|1SAW+1|6|-120|3 ~ 7
6 ~ 9|2SAN-2|x|-200|0 ~ 10
8 ~ 3|2S-1|R|-100|6 ~ 4
10 ~ 5|1SAW=|6|-90|9 ~ 1
11 ~ 7|1SAW=|6|-90|9 ~ 1
Donne n°19
1 ~ 5|4E-1|x|100|6 ~ 4
2 ~ 6|4W-1|9|100|6 ~ 4
7 ~ 3|4E-1|V|100|6 ~ 4
8 ~ 12|4E=|V|-620|0 ~ 10
9 ~ 11|3SAW-1|5|100|6 ~ 4
10 ~ 4|5E-1|x|100|6 ~ 4
Donne n°20
1 ~ 5|2SAE-1|5|100|7 ~ 3
2 ~ 6|3SAE-1|7|100|7 ~ 3
7 ~ 3|3W-1|2|100|7 ~ 3
8 ~ 12|3SAW+1|4|-630|0 ~ 10
9 ~ 11|4W=|x|-620|2 ~ 8
10 ~ 4|1SAE-1|7|100|7 ~ 3
Donne n°21
1 ~ 5|1SAW+1|4|-120|8 ~ 2
2 ~ 6|1SAW+1|4|-120|8 ~ 2
7 ~ 3|1SAW+2|3|-150|3 ~ 7
8 ~ 12|2N-3|x|-300|0 ~ 10
9 ~ 11|1SAW+2|A|-150|3 ~ 7
10 ~ 4|1SAW+1|3|-120|8 ~ 2
Donne n°22
3 ~ 11|2N=|x|110|8 ~ 2
6 ~ 4|2W+2|3|-170|0 ~ 10
8 ~ 7|3N=|D|140|10 ~ 0
9 ~ 5|2W+1|3|-140|2 ~ 8
10 ~ 2|2SAW=|D|-120|4 ~ 6
12 ~ 1|4E-1|D|100|6 ~ 4
Donne n°23
3 ~ 11|2S+1|A|140|7 ~ 3
6 ~ 4|2S+2|A|170|10 ~ 0
8 ~ 7|2S=|A|110|2 ~ 8
9 ~ 5|2S=|A|110|2 ~ 8
10 ~ 2|2S+1|3|140|7 ~ 3
12 ~ 1|2S=|A|110|2 ~ 8
Donne n°24
3 ~ 11|1SAE+1|8|-120|0 ~ 10
6 ~ 4|2W=|D|-90|5 ~ 5
8 ~ 7|2S-1|2|-50|8 ~ 2
9 ~ 5|2E=|R|-90|5 ~ 5
10 ~ 2|3W-1|D|50|10 ~ 0
12 ~ 1|2W+1|D|-110|2 ~ 8
Donne n°25
1 ~ 9|2SAE+1|A|-150|2 ~ 8
3 ~ 4|2W-3|4|300|10 ~ 0
6 ~ 12|2SAE=|9|-120|6 ~ 4
7 ~ 2|3S-1|6|-50|8 ~ 2
10 ~ 8|2SAE+1|A|-150|2 ~ 8
11 ~ 5|2SAE+1|A|-150|2 ~ 8
Donne n°26
1 ~ 9|3SAE-1|4|100|10 ~ 0
3 ~ 4|2SAW+2|2|-180|8 ~ 2
6 ~ 12|3SAE+1|5|-630|2 ~ 8
7 ~ 2|3SAE+1|2|-630|2 ~ 8
10 ~ 8|3SAE+1|2|-630|2 ~ 8
11 ~ 5|3SAE=|5|-600|6 ~ 4
Donne n°27
1 ~ 9|4W-2|8|100|8 ~ 2
3 ~ 4|3SAW-2|7|100|8 ~ 2
6 ~ 12|3SAW-1|V|50|2 ~ 8
7 ~ 2|3SAW-1|V|50|2 ~ 8
10 ~ 8|3SAW-2|V|100|8 ~ 2
11 ~ 5|3SAW-1|7|50|2 ~ 8