15.09.2021     -     Mercredi n°3


Donne n°1
1 ~ 10|3SAE+1|x|-430|2 ~ 8
4 ~ 11|4W+1|R|-450|0 ~ 10
5 ~ 2|2W+2|R|-170|6 ~ 4
6 ~ 3|4W-1|R|50|9 ~ 1
7 ~ 12|4W-1|R|50|9 ~ 1
9 ~ 8|3SAE=|x|-400|4 ~ 6
Donne n°2
1 ~ 10|2SAS-1|7|-100|5 ~ 5
4 ~ 11|3SAN-1|4|-100|5 ~ 5
5 ~ 2|2SAS-2|A|-200|1 ~ 9
6 ~ 3|1SAS+1|A|120|8 ~ 2
7 ~ 12|1SAS+2|A|150|10 ~ 0
9 ~ 8|3SAN-2|4|-200|1 ~ 9
Donne n°3
1 ~ 10|2S=|x|90|4 ~ 6
4 ~ 11|1W=|6|-70|0 ~ 10
5 ~ 2|4W-1|6|100|7 ~ 3
6 ~ 3|2N-1|A|-50|2 ~ 8
7 ~ 12|2SAE-5|3|500|10 ~ 0
9 ~ 8|1E-1|A|100|7 ~ 3
Donne n°4
2 ~ 11|4S-1|R|-100|5 ~ 5
3 ~ 1|2W+1|R|-140|0 ~ 10
4 ~ 8|3S-1|R|-100|5 ~ 5
7 ~ 5|2S=|R|110|8 ~ 2
10 ~ 6|2S+1|R|140|10 ~ 0
12 ~ 9|2W=|R|-110|2 ~ 8
Donne n°5
2 ~ 11|2S-2|6|-200|3 ~ 7
3 ~ 1|1SAW+3|A|-180|7 ~ 3
4 ~ 8|3xS-3|8|-800|0 ~ 10
7 ~ 5|1SAW+3|7|-180|7 ~ 3
10 ~ 6|1SAW=|4|-90|10 ~ 0
12 ~ 9|3N-2|D|-200|3 ~ 7
Donne n°6
2 ~ 11|4W=|A|-620|5 ~ 5
3 ~ 1|4W=|D|-620|5 ~ 5
4 ~ 8|2S+1|5|140|10 ~ 0
7 ~ 5|4W+1|D|-650|1 ~ 9
10 ~ 6|5W=|D|-650|1 ~ 9
12 ~ 9|4W-1|A|100|8 ~ 2
Donne n°7
2 ~ 1|3SAE+2|A|-660|0 ~ 10
3 ~ 12|2W+2|x|-130|10 ~ 0
5 ~ 6|2W+3|x|-200|4 ~ 6
9 ~ 4|2W+3|A|-150|7 ~ 3
10 ~ 7|2W+3|4|-150|7 ~ 3
11 ~ 8|3SAW=|8|-600|2 ~ 8
Donne n°8
2 ~ 1|4W=|9|-420|6 ~ 4
3 ~ 12|3SAW=|2|-400|10 ~ 0
5 ~ 6|4E=|x|-420|6 ~ 4
9 ~ 4|3SAW+2|2|-460|0 ~ 10
10 ~ 7|4E=|7|-420|6 ~ 4
11 ~ 8|3SAE+1|7|-430|2 ~ 8
Donne n°9
2 ~ 1|2S=|6|110|8 ~ 2
3 ~ 12|4S-2|A|-100|2 ~ 8
5 ~ 6|4S-2|8|-100|2 ~ 8
9 ~ 4|4N-2|4|-100|2 ~ 8
10 ~ 7|4S=|A|420|10 ~ 0
11 ~ 8|4S-1|D|-50|6 ~ 4
Donne n°10
1 ~ 11|1SAE=|5|-90|7 ~ 3
3 ~ 2|1SAE=|9|-90|7 ~ 3
4 ~ 7|1SAE+1|5|-120|1 ~ 9
5 ~ 12|1SAE+1|9|-120|1 ~ 9
8 ~ 6|1SAE=|5|-90|7 ~ 3
10 ~ 9|1SAE=|9|-90|7 ~ 3
Donne n°11
1 ~ 11|2E=|3|-110|0 ~ 10
3 ~ 2|3SAS-2|3|-100|2 ~ 8
4 ~ 7|3SAN+2|3|460|10 ~ 0
5 ~ 12|2SAS-1|4|-50|4 ~ 6
8 ~ 6|2N+3|5|150|8 ~ 2
10 ~ 9|1SAS=|4|90|6 ~ 4
Donne n°12
1 ~ 11|6N=|7|1430|9 ~ 1
3 ~ 2|4N+2|D|680|4 ~ 6
4 ~ 7|4N+2|x|680|4 ~ 6
5 ~ 12|4N+1|x|650|0 ~ 10
8 ~ 6|4N+2|D|680|4 ~ 6
10 ~ 9|6S=|x|1430|9 ~ 1
Donne n°13
1 ~ 7|2N=|D|110|9 ~ 1
2 ~ 9|2N=|D|110|9 ~ 1
5 ~ 8|4N-3|D|-300|3 ~ 7
6 ~ 11|4N-3|D|-300|3 ~ 7
10 ~ 3|3N-2|D|-200|6 ~ 4
12 ~ 4|4S-4|5|-400|0 ~ 10
Donne n°14
1 ~ 7|2SAS-1|8|-50|3 ~ 7
2 ~ 9|2SAS-1|D|-50|3 ~ 7
5 ~ 8|1SAS=|D|90|8 ~ 2
6 ~ 11|1SAS=|x|90|8 ~ 2
10 ~ 3|1SAS=|x|90|8 ~ 2
12 ~ 4|2W=|9|-110|0 ~ 10
Donne n°15
1 ~ 7|2S-2|A|-200|2 ~ 8
2 ~ 9|1W+3|A|-170|4 ~ 6
5 ~ 8|1SAN-1|R|-100|8 ~ 2
6 ~ 11|1SAE+1|9|-120|6 ~ 4
10 ~ 3|2E-1|7|50|10 ~ 0
12 ~ 4|2SAN-5|R|-500|0 ~ 10
Donne n°16
2 ~ 12|1SAS+1|8|120|6 ~ 4
4 ~ 1|3SAS-2|6|-100|0 ~ 10
6 ~ 9|1SAS=|6|90|3 ~ 7
8 ~ 3|3N+1|x|170|10 ~ 0
10 ~ 5|3N+1|A|130|8 ~ 2
11 ~ 7|1SAS=|8|90|3 ~ 7
Donne n°17
2 ~ 12|2W+1|6|-140|5 ~ 5
4 ~ 1|2E+1|7|-140|5 ~ 5
6 ~ 9|2W+2|5|-170|0 ~ 10
8 ~ 3|2W=|7|-110|10 ~ 0
10 ~ 5|2W+1|3|-140|5 ~ 5
11 ~ 7|2W+1|6|-140|5 ~ 5
Donne n°18
2 ~ 12|4E+1|x|-450|6 ~ 4
4 ~ 1|6E=|3|-980|1 ~ 9
6 ~ 9|4E+1|V|-450|6 ~ 4
8 ~ 3|6E-1|x|50|10 ~ 0
10 ~ 5|6E=|V|-980|1 ~ 9
11 ~ 7|4E+1|V|-450|6 ~ 4
Donne n°19
1 ~ 5|3W=|D|-140|4 ~ 6
2 ~ 6|3N=|D|110|9 ~ 1
7 ~ 3|2W+1|D|-140|4 ~ 6
8 ~ 12|2N+1|6|110|9 ~ 1
9 ~ 11|2E+2|7|-170|0 ~ 10
10 ~ 4|2W+1|6|-140|4 ~ 6
Donne n°20
1 ~ 5|2N-2|x|-200|3 ~ 7
2 ~ 6|3S-2|R|-200|3 ~ 7
7 ~ 3|3E-1|A|100|9 ~ 1
8 ~ 12|3S-1|R|-100|6 ~ 4
9 ~ 11|4S-3|R|-300|0 ~ 10
10 ~ 4|3SAW-1|D|100|9 ~ 1
Donne n°21
1 ~ 5|3SAW-1|4|50|4 ~ 6
2 ~ 6|4E-2|8|100|7 ~ 3
7 ~ 3|3E+1|5|-130|2 ~ 8
8 ~ 12|3xS=|V|730|10 ~ 0
9 ~ 11|3SAW-2|R|100|7 ~ 3
10 ~ 4|3SAW=|2|-400|0 ~ 10
Donne n°22
3 ~ 11|4W+2|9|-680|5 ~ 5
6 ~ 4|4W+2|R|-680|5 ~ 5
8 ~ 7|3W+1|9|-170|10 ~ 0
9 ~ 5|4W+2|9|-680|5 ~ 5
10 ~ 2|4W+2|9|-680|5 ~ 5
12 ~ 1|4W+3|9|-710|0 ~ 10
Donne n°23
3 ~ 11|4W+1|x|-650|0 ~ 10
6 ~ 4|2E+2|2|-170|10 ~ 0
8 ~ 7|4S-4|4|-400|2 ~ 8
9 ~ 5|2W+3|6|-200|6 ~ 4
10 ~ 2|2E+3|2|-200|6 ~ 4
12 ~ 1|2E+3|4|-200|6 ~ 4
Donne n°24
3 ~ 11|3SAE-1|4|50|3 ~ 7
6 ~ 4|3SAE-1|x|50|3 ~ 7
8 ~ 7|3SAW-3|7|150|10 ~ 0
9 ~ 5|3SAW-2|3|100|7 ~ 3
10 ~ 2|3SAW-2|3|100|7 ~ 3
12 ~ 1|3SAW+2|A|-460|0 ~ 10
Donne n°25
1 ~ 9|2SAE-1|6|100|7 ~ 3
3 ~ 4|2W+2|D|-170|0 ~ 10
6 ~ 12|2S=|A|110|10 ~ 0
7 ~ 2|3W+2|A|-150|2 ~ 8
10 ~ 8|2S-1|A|-50|4 ~ 6
11 ~ 5|2SAE-1|6|100|7 ~ 3
Donne n°26
1 ~ 9|3SAN+2|x|660|10 ~ 0
3 ~ 4|3SAN-2|A|-200|0 ~ 10
6 ~ 12|3SAN-1|A|-100|2 ~ 8
7 ~ 2|3E-1|8|100|4 ~ 6
10 ~ 8|3S=|7|140|6 ~ 4
11 ~ 5|3E-3|8|300|8 ~ 2
Donne n°27
1 ~ 9|3SAS+1|2|430|5 ~ 5
3 ~ 4|3SAS+2|7|460|10 ~ 0
6 ~ 12|3SAS+1|7|430|5 ~ 5
7 ~ 2|3SAS=|7|400|0 ~ 10
10 ~ 8|3SAS+1|7|430|5 ~ 5
11 ~ 5|3SAS+1|2|430|5 ~ 5